There were 14 press releases posted in the last 24 hours and 158,451 in the last 365 days.

Phật Pháp tối cao lại một lần nữa gây chấn động thế giới

Lộc Đông Tán Pháp Vương

Lộc Đông Tán Pháp Vương sinh tử tự do, dự báo trước thời gian viên tịch

Lộc Đông Tán Pháp Vương trước khi viên tịch, đã tự mình mài mực để viết “Bái biệt văn”,viết xong đặt bút xuống chỉ trong một sát- na, ung dung thư thái viên tịch

Lộc Đông Tán Pháp Vương sau khi hỏa hóa đã thu được Ngũ sắc Xá Lợi Hoa kiên cố Tử hiếm có

https://twitter.com/TBDC_UEA?lang=zh-tw (UEA:UEA)

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, January 10, 2019 /EINPresswire.com/ --

By Liu Yinghong

Sinh tử tự do trong Phật giáo, nắm quyền chủ động quyết định sinh tử, mãi luôn chỉ là truyền thuyết, nhưng trong tháng 9 năm 2018, tôi đã tận mắt trông thấy!

Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng dương Phật giáo trên thế giới này đã hơn hai ngàn năm, các đệ tử của Ngài ai nấy chia nhánh lập Tông Phái với phong cách riêng. Các vị Tổ sư, các vị Cao Tăng Đại Đức, đều không rời khỏi bài diển thuyết rằng là mình có trong tay Phật Pháp tốt nhất, mỗi vị đều cho rằng mình đủ chuẩn để dạy người khác sau cùng sẽ đạt được thành tựu giải thoát. Kết quả ra sao? Sự thật chứng minh, trong lịch sử rất ít người đạt được thành tựu thật sự, những kẻ thực hành Pháp không đạt thành tựu thì nhiều vô kể. Đạt thành tựu hiển hách, như: Đạt Ma, Huệ Năng, Han Shan Đại sư, v.v… cận đại có các vị trưởng lão Hư Vân, Huệ Minh, Thánh Khâm v.v… cũng như có Liên sư (Ngài Liên Hoa Sinh), Tsongkhapa Đại sư, Karmapa Đại sư, Atisa Tôn Giả, Nguyệt Hiền Vương Tôn Giả (Venerable Suchandra) v.v… nhưng đạt được thành tựu như các vị Thánh đức kể trên thì rất hiếm, đặc biệt trong gần trăm năm nay, thời kỳ Mạt Pháp ngày càng thâm nhập sâu hơn, đúng thật là Như Lai Chính Pháp gần như đã thất truyền. Bao gồm hiện tại trên thế gian này những nhân vật mang danh hàm danh hiệu là Cao Tăng Đại Đức, đến lúc lâm chung đều thống khổ mà chết, sinh tử còn chưa có khả năng liễu thoát, càng không thể nói đến sinh tử tự do.

Nam Mô H.H. Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật đã mang Như Lai Đại Pháp đến nhân gian này, khôi phục lại giáo Pháp nguyên thủy của Phật giáo do Đức Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, tục Phật Huệ mệnh, đồng thời mang đến phương pháp theo con đường tắt và nhanh một cách sâu sắc để thành tựu mang phong cách Phật giáo. Ví dụ như Giải Thoát Đại Thủ Ấn, ví dụ như Pháp Quán Đảnh “Thắng Nghĩa Nội Mật Cảnh Hành Pháp”, cùng các Pháp Độ tu hành không thể so sánh, và Pháp đạt thành tựu cao nhất nhanh nhất, lịch sử từ trước giờ chưa có vị Thánh nhân nào như vậy, nói hay kể về Ngài thì nhiều không thể kể hay nói hết được. Tất cả đều biết Nam Mô H.H. Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật đã đạt cực điểm về Ngũ Minh (gồm Thanh minh, Công Xảo minh, Y Phương minh, Nhân minh, Nội minh), Phật Đà Thánh lượng, đích thật, tất cả sự thật đã được trưng bày ra như kể trên. Nhưng, người viết muốn nhắc nhở một vấn đề cho mọi người suy nghĩ, đây là thành tựu của Khương Phật, cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật, là thành tựu tự thân của Phật Đà, không quan hệ liên quan gì với chúng ta, thực sự liên quan đến chúng ta, là có khả năng để chỉ dạy cho mọi người đạt được thành tựu. Đây mới là điều quan trọng tất yếu! Chúng ta khảo sát thực tiễn vấn đề kể trên, Khương Phật đã truyền dạy giáo Pháp cho các vị Đại Thành Tựu Giả đều được trông thấy trước mắt, như Ngộ Minh Trưởng lão, Ý Chiêu Trưởng lão, Nhân Hải Thánh Đức, ví dụ khác như Hầu Dục Thiện Thánh Đức, Lâm Lưu Huệ Tú Thánh Đức, Triệu Ngọc Thắng Thánh Đức v.v… trong thực tiễn chứng minh rằng những người được Khương Phật truyền dạy Giáo Pháp đều đạt được những thành tựu hiển hách.

Là đệ tử của Khương Phật, Ngài Lộc Đông Tán. Từ Nhân Gia Thố Pháp Vương Chủ tịch Tổng bộ Phật giáo thế giới, đã triển thị kỷ lục kinh động thế giới về việc sinh tử tự do (nắm quyền quyết định chủ động sinh tử).

Lộc Đông Tán Pháp Vương trong suốt cuộc đời đã từng bái học rất nhiều nhân vật tiếng tăm của Phật giáo, vào năm 1995 bái H.H. Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật vi sư, chuyên tu Phật Pháp uyên thâm do Khương Phật truyền dạy, chứng lượng đạt được tăng trưởng thần tốc, năm 2004 đã triển thị thần lực của Đại Lực Vương Kim Cang, trong Pháp hội thắng nghĩa tắm Phật, trước mặt mọi người Ngài đã nâng bồn nước dùng trong lễ tắm Phật nặng 4000 pound, năm 2009 trước mặt mọi người Ngài thực hành Pháp thần thức xuất thể để lấy viên thuốc Kim Cang hoàn, sau cùng Ngài đạt được “minh Tâm kiến Tánh”, chứng được Pháp than.

Năm 2015 Ủy ban trù bị xây dựng Giác Hành Tự tại Đài Loan có lời thỉnh mời Lộc Đông Tán Pháp Vương làm phương trượng chùa Giác Hành Tự, ngày 16 tháng 7 Lộc Đông Tán Pháp Vương có thơ gởi Ủy ban trù bị xây dựng Giác Hành Tự, trong thơ Ngài cho biết rằng Ngài không thể đảm nhiệm phương trượng của Giác Hành Tự, bởi vì Ngài không còn nhân duyên này nữa.

Năm 2017, Y Cố (Chen Yigu) Thánh Đức đã viết trong bài báo Tôi dám đảm bảo Công Đức và Tội, Nghiệp – Phật giáng Cam Lồ đã trích dẩn nguyên văn lời nói của Lộc Đông Tán Pháp Vương, Ngài nói với đại đa số những người tu hành là Ngài không thể đợi đến ngày đặt nền tảng xây dựng Cổ Phật Tự: “...Tôi tên Lộc Đông Tán Từ Nhân Gia Thố, căn bản chưa đủ tư cách để làm Phương trượng của Cổ Phật Tự… Đảm nhiệm Cổ Phật Tự Giám viện còn chưa đủ điều kiện, hơn nữa Tôi đã không còn nhân duyên chiêm ngưỡng lể bái Cổ Phật Tự rồi, ... Mặc dù đối với sinh tử Tôi tự tin là trong tầm tay của Tôi, nhưng đến được Phật thổ (cõi Tịnh độ) khi trở lại nhân gian, thì Tôi không dám chắc, bởi vì không biết A Di Đà Phật có phê chuẩn cho Tôi trở lại nhân gian với thân con người để lễ Phật hay không, trừ phi Nam Mô Khương Phật ân sư triệu hồi Tôi.” Tự tin dự báo biết trước sinh tử như vậy, thì Đại Pháp cấp độ thế nào mới đạt được thành tựu trên!

Tổng bộ Phật giáo Thế giới trong năm 2018 trong thông báo số 20180102 về trả lời tư vấn viết: “Hôm nay Tổng bộ có hai vị Đổng sự đi thỉnh thị Pháp vương, có người hỏi Pháp vương khi nào viên tịch, Lộc Đông Tán Pháp vương nói rằng, Ngài tu Pháp Bổn Tôn H.H. Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật đã đạt thành tựu sinh tử tự do, Ngài sẽ cố gắng tranh thủ cho nhanh để thực hành Pháp (tu Pháp) trong buổi Pháp hội cuối cùng của Ngài, viết xong quyết định viên tịch thư thì viên tịch, sẽ không làm trể nãi thời gian giờ giấc.” Pháp vương khẳng định điều đã nói, vì sao vậy? Hiện nay trên thế giới này, nơi nào có thể tìm được Phật Pháp có khả năng sinh tử tự do như vậy? Đã gần cả trăm nay chưa từng xảy ra Phật Pháp gây chấn động thế giới như kể trên. Pháp vương nói Ngài cần đợi thực hành Pháp (tu Pháp) xong lần cuối cùng của một buổi Pháp hội thì sẽ nhanh chóng viên tịch, Ngài cần đợi Pháp hội nào? Ngài còn cần lưu lại bản quyết định thư như thế nào? Dù sao thì cũng nhanh thôi, không gì hơn chỉ là thời gian chờ đợi một buổi Pháp hội, xem có phải là lời nói, từ ngữ sáo rổng trống không hay là Đại Pháp đích thực, chúng ta hãy chờ xem!

Tháng 9 năm 2018, Lộc Đông Tán Pháp Vương thỉnh cầu Phật Đà ân sư Nam Mô H.H. Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật thực hiện (tu Pháp) một buổi thắng nghĩa Pháp hội là Hỏa Đàn Đại Cung, Ngài thưa rằng: “Sử dụng mức độ cao nhất lớn nhất của Như Lai Chánh Pháp này, để chứng minh rằng trong xã hội những nhân vật mang danh nghĩa kỳ hiệu Tông phái của các dòng truyền thừa là phàm phu hay là Thánh Đức, có phải là đã thất truyền Chánh Pháp của những kẻ ngoại đạo nghiệp dư của Phật giáo, những người mang tà ác tri kiến này, bọn họ trên các trang web trong cộng đồng trực tuyến đã mạnh mẽ phá hoại phỉ báng Khương Phật ân sư về Hành và Pháp. Chúng ta duy chỉ có như vậy, mới có thể phá Tà hiển Chánh!”

Khương Phật nói: “Con sai rồi, không thể vì mình mà làm cho người khác phải buồn phiền. Ta không thể thực hành Pháp này, cho dù phải thực hiện thì cũng chỉ làm theo nghi quỹ niệm tụng mà thôi.” Lộc Đông Tán Pháp Vương lại thưa rằng: “Cho dù Phật Đà ân sư không vì chứng minh bản thân để thực hành Pháp (tu Pháp) này, thì cũng nên vì Như Lai Chánh Pháp, vì chúng sinh của cả thế giới phương Tây thoát thảm họa tai ương cầu được phước lành, vì đệ tử Lộc Đông Tán con xin thỉnh cầu Chánh Pháp, viên mãn tư lương mà thực hành Pháp này!” Khương Phật nói: “Trường hợp này vì nhân duyên Chánh Pháp đại sự của cả phương Tây, vì làm lợi cho chúng sinh mà thực hiện để cầu phước lành, con yên tâm, buổi Pháp hội này phải thực hiện, cho dù ta không thực hành Pháp (tu Pháp), thì cũng sẽ có Đại Thánh Đức đến thực hành Pháp.”

“Thắng Nghĩa Hỏa Cung Pháp” là vua của Pháp trừ chướng tăng phúc, chỉ có 80 năm trước tại Tây Tạng do Phaponka Đại sư và Khang Tát (Kangsa) Rinpoche đã từng thực hành Pháp này thành công, kể từ sau đó nơi hai vùng đất Hán Tạng cái mà gọi là Hỏa Cung chỉ là nghi quỹ tụng niệm, thế tướng hiển tu. Nhưng ngày 19 tháng 9 tại Thánh Tích Tự Hoa kỳ buổi Thắng Nghĩa Hỏa Cung Đại Pháp Hội do Đại Thánh Đức chủ trì, Kim Cang Phật Mẫu đích thân xuất hiện trên thinh không, toàn thân phát hào quang ánh sáng màu xanh lam, thân hình to lớn, trên trang mạng có bài báo viết rằng có người trông thấy Kim Cang Phật Mẫu đứng trên không trung dùng ngón tay bắn ra một luồng ánh sáng như tia chớp, lư đồng trong Pháp Đàn tức thời được đốt cháy bùng lên, nhưng mà tôi đã phỏng vấn vài người, họ nhìn thấy đều khác nhau, họ nhìn thấy Kim Cang Phật Mẫu hiển hình màu xanh lam trên thinh không, cao lớn trang nghiêm vô cùng, thân hình động tác biến hóa, màng lưới tia lửa điện bao bọc xoay quanh thân của Ngài. Hộ Ma vệ sĩ vừa cất xong lời thỉnh cầu, đột nhiên ngay giữa chân mày của Kim Cang Phật Mẫu phóng ra một luồng tia chớp sáng chiếu vào lư đồng trong Pháp Đàn, ngay lập tức bùng cháy thành ngọn lửa lớn! Vào thời điểm lúc đó trong lư đồng chỉ mới tạm thời đặt vào năm miếng gổ đàn hương, làm thế nào có thể ngay lập tức ngọn lửa bùng cháy lớn như vậy? Sau đó, những yêu ma bị bắt nhốt trong Kim Cang Phục Ma Bát đều giãy giụa trong tuyệt vọng với mong muốn làm rung động Phục Ma Bát hòng tìm cách đào thoát, ngay tại thời điểm rung động này chỉ một sát-na (tức thì), giữa chân mày Kim Cang Phật Mẫu lại phóng ra một luồng hỏa quang chiếu vào hướng Phục Ma Bát, chỉ nghe một tiếng “Hong”, Phục Ma Bát phóng ra ngọn lửa ánh sáng màu vàng kim, yêu ma cùng nghiệp đen của những người tu hành lập tức hóa thành bột mịn, Kim Cang Phật Mẫu thu lấy phần hồn của yêu ma đem về Phật thổ để giáo hóa! Tại hiện trường của Pháp hội gần cả trăm người tu hành đều vô cùng kinh ngạc, răm rắp lễ bái không ngừng!

Trong buổi Pháp hội, Đại Thánh Đức tuyên bố đối với những người tu hành: Buổi Pháp hội này đã thực hiện xong, Pháp Vương Lộc Đông Tán sẽ viên tịch rời đi ngay bây giờ.

Quả nhiên, Lộc Đông Tán Pháp Vương nói là cần đợi đến một buổi Pháp hội cuối cùng thì đây chính là buổi Pháp hội này, ngày thứ hai, Ngài bèn tắm rửa thay áo quần, tiến vào thực hành Pháp (tu Pháp), trước mặt chổ tọa Thiền đặt lên bàn viết, bút mực, giấy, mực xóa, viết gởi Nam Mô H.H. Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật bái biệt văn thư xong, tiếp đó Tọa Hóa Viên Tịch! Tăng lữ tại các Tự Viện Miếu khắp nơi nghe tin đều liền tranh thủ đến nơi, Pháp Vương trước đó sau khi viết xong đặt bút xuống chỉ trong sát-na, ung dung thư thái viên tịch. Lúc đó mọi người đột nhiên mới biết ngộ ra rằng, thì ra Bái Biệt văn của Lộc Đông Tán Pháp Vương, là vì chúng sinh mà chỉ rõ ràng minh bạch Đại Pháp Như Lai Chính Pháp đang ở đâu, nơi nào, đó là nơi do Nam Mô H.H. Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật nắm giữ kiểm soát, cũng giống như Pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Pháp này chỉ thuộc về Phật giáo nó không thuộc về của Tông Phái nào cả!

Dưới đây là bài Bái biệt văn do ngài Lộc Đông Tán Pháp Vương viết:

“Bái biệt văn
Nam mô H.H. Đệ Tam Thế Đa Kiệt Khương Phật ân sư Đệ tử Lộc Đông Tán Từ Nhân Gia Thố quyết định viên tịch Nhân sinh tuế nguyệt tạp khổ, bôn tẩu cầu đạo học Phật. Tòng sư y chỉ đa vị, Quảng Khâm Tuyên Hóa Các Lỗ. Đỉnh Quả Khâm Triết Pháp vương, Tát Ca bất cộng đạo quả, cần tu khổ luyện vô hiệu. Cảm ân Phật Đà sư phụ, Giải thoát Thủ ấn vô thượng. Mật truyền quán đảnh Thánh Pháp, Ngã đạt sinh tử tự do. Hiện lượng kiến chứng vi thật, tựu thử lạc bút lìa thế, mặc tích chưa khô viên tịch. Nam Mô Khương Phật ân sư!
Đệ tử Đông Tán bái biệt. Ngày 20 tháng 9 năm 2018”

Huỳnh Thiếu An
Universal Enlightenment Association
+1 408-644-9994
email us here
Visit us on social media:
Facebook
Twitter


EIN Presswire does not exercise editorial control over third-party content provided, uploaded, published, or distributed by users of EIN Presswire. We are a distributor, not a publisher, of 3rd party content. Such content may contain the views, opinions, statements, offers, and other material of the respective users, suppliers, participants, or authors.