There were 1,991 press releases posted in the last 24 hours and 392,275 in the last 365 days.

Gichi-Ogimaa odikidowin nigodwaaso-biboon e-izhisenig gaa-gii-baashkizond awiya La Loche Saskatchewan

CANADA, January 22 - Gichi-Ogimaa Justin Trudeau noongom o-gii-bagidinaan owe ikidowin e-izhisenig nigodwaaso-biboon gaa-gii-baashkizond awiya gii-nisind La Loche Saskatchewan:

“Ngodwaaso-biboon izhise imaa dazhiikewining La Loche Saskatchewan gaa-gii-nisindwaa niiwin awiyag dago gii-maaki’indwaa niizhwaaso awiyag godag.

“Wiijigaabawitawaanaanig Saskatchewan gaye Gaanada Akiing gaa-onjiiwaad mikwenimaadaanig gaye naagadawenimaadaanig igiwe gaa-gii-nisindwaa. Wiinge go gi-wiijigaabawitawaanaanig gaa-gii-ishkwaanewaad gaye odinawemaaganiwaa’ igi gaa-gii-nisindwaa gaye owiijiiwaaganiwaa’ igi giiyaabi gaa-onji-gagwaadagendamowaad owe gii-izhisenig.

“Gii-naanaagadawendamang owe gaa-gii-izhiseg, gi-nisidawinaamin gaawiin e-onizhishinzinog baashkiziganan e-maanzhi-aabajichigaadegin miinawaa. Ji-mino-bimaadiziwaad gakina Gaanada Akiing gaa-ayaawaad izhi-anda-wenjigaade amii dash endawendamaang ji-naadamawangidwaa gakina omaa gaa-ayaawaad gaawiin ji-gotaajisigwaa gii-daawaad odazhiikewininiwaang. Gakina gaa-gii-baashkizondwaa gaye gaa-gii-zhaabwiiwaad omaa Gaanada Akiing gaye odinawemaaganiwaa – Saskatchewan Quebec City Toronto Nova Scotia, gakina weweni daa-bimaadiziwag.

“E-wii-ziidonangwaa dazhiikewining gaa-onjiiwaad daabishkoo La Loche, 2020 gii-izhiseg owe Ogimaawiwin Gaanada Akiing onji, nin-gii-ikidomin awashime 1,500 daso dinookaanan baashkiziganan ji-webinigaadegin. 2021 gii-izhiseg nin-gii-ikidomin gegaa $600 miniiyan daswaabik awashime niso-biboon izhiseg ji-aabadizid ji-wiiji’indwaa Anishinaabeg dago Eshkiimeg dago Wiisaakodewininiwag indendamowining mino-ayaawin inake. Owe gii-izhichigeng da-onji-mashkawichigaade weweni inendamowin Anishinaabe dazhiikewining – gaye miziwe Gaanada Akiing. Da-zoongi-wiiji’aa gaa-ayaad dazhiikewining, ji-gikino’amaading gaye ji-ozhi’ind-waa ge-inanokiiwaad iwe, ji-ozhichigaadegin gaye oshki-wiiji’iwe-izhichigewinan. Owe ogimaawiwin gaye da-onji-wiidookawaawag Anishinaabeg, gaye oodenaansing, gaye akiikaaning gaa-ayaawaad nawach babenak ji-izhi-bimaadiziwaad Anishinaabensag.

“Owe Gaanada Aki ogimaawiwin wii-ziidooshkaagemagan ji-noojimowaad igi gaa-gii-onji-maanzhisewaad gii-nisindwaa imaa La Loche, ji-wiidookawindwaa igi Anishinaabeg gaa-niigaanishkamowaad, anishinaabewaadiziwin gaa-biminizha-igaadeg gaye gagwaadigisewin gaa-noojimotoowaad Anishinaabe’ ji-wiiji’indwaa. Ayaamagan ji-wiiji’indwa Anishinaabeg dago Eshkiimeg dago Wiisakodewininiwag imaa Hope for Wellness Helpline gaa-izhinikaadeg 1-855-242-3310 gemaa omaa www.hopeforwellness.ca. Da-wiiji’aawag awiyag 24 daso-diba’igan endaso-giizhig imaa Wellness Together Canada ishkwaandem 1-866-585-0445 gemaa www.wellnesstogether.ca. Nin-ga-wiiji’iwemin ji-onji-noojimowaad inendamowwining inake Anishinaabeg – gaye gakina Gaanada Akiing gaa-onjiiwaad awiyag.

“Omaa dash Gaanada Akiing ogimaawining onji, ninandomaag gakina awiyag ji-mikwenimaawaad ini gaa-gii-nisindwaa iwe apii imaa La Loche gaa-gii-aanjisenigin gaye obimaadiziwiniwaan January 22 gii-izhisenig 2016. Gi-wiijigaabawitaagoom, gi-ziidoshkaagoom gakina.”