There were 943 press releases posted in the last 24 hours and 188,597 in the last 365 days.

چرا حل معماى ذره-موج (كوانتوم) حل معماهاى زندگى و آثار عمر خيام را ممكن ساخت

آزادسازیِ جامعه شناسی: از انديشه نیوتنی به ذره-موجى: جلد ١: حل معمای ذره-موج

آزادسازیِ جامعه شناسی: از انديشه نیوتنی به ذره-موجى: جلد ١: حل معمای ذره-موج

سه كتاب اول مجموعه دوازده جلدى  راز عمر خيام

سه كتاب اول مجموعه دوازده جلدى راز عمر خيام

دكتر فراجامعه شناس، محمد حسين (بهروز) تمجيدى

دكتر فراجامعه شناس، محمد حسين (بهروز) تمجيدى

همانطور که شيوع همه گير كويد-١٩ نشان می دهد، حل معمای ذره-موج (كوانتوم) و يافتن روشهای ذره-موجى درک و حل مشکلات انسان، براى بشريت مسئله مرگ و زندگی است.

معمای کوانتوم نتیجه روشهای دوگانه گرایانه، ایدئولوژیك و عادتاً باقى مانده ماست از روشهای پاره انگارانه کلاسیک نیوتنی تصور واقعیت (به صورت هيپنوتيك، آنطور كه مثلاً در آزمایش دو شکاف فيزيك شاهدش هستيم).”
— دكتر فراجامعه شناس محمدحسين (بهروز) تمجيدى
BOSTON, MASSACHUSETTS, USA, April 27, 2021 /EINPresswire.com/ -- در مجموعه جدید دوازده-جلدى «راز عمر خیام»، كه سه کتاب اول آن همزمان توسط پژوهشكده عمر خيام در تاریخ ١١ خرداد ١٤٠٠ منتشر می گردند، دكتر فراجامعه شناس محمدحسين (بهروز) تمجيدی شواهدى ارائه می دهد برای اثبات كاربردى راه حل خود برای معمای ذره-موج، چنان که در ژانویه ٢٠٢٠ در کتاب وى، «آزادسازی جامعه شناسی: از نیوتنی به ذره-موجى: جلد ١: حل معمای ذره-موج» انتشار يافت.

به گفته ى تمجيدى، «اساسی ترین و كاربردى ترين مفهوم ذره-موجىِ دنبال شده در خیامی پژوهى نوين اینست كه هر بخشی از آثار خیام، حتی یك رباعیِ وی، به طور همزمان — نه به صورت مكمل یا دوگانه بلكه اين-همان گونه — در حالت گسترده در کل آثار او نيز وجود دارد. وى می افزاید: «بنابراین، برای شناخت آثار خیام، پرداختن به آنها بصورت پاره پاره از ديد نیوتنی هرگز ثمری نخواهد داشت، يعنى اگر به آنها مثل «توپ بیلیارد» نگاه شود، و خود آن بازى هم تابحال اشتباهاً متصور شده است، انگار كه اجزاء بازى و بازيگران آن جدا از یکدیگر براى آن بازى قابل شناختند.»

وى همچنین گفت: «این بدان معناست كه اگر خیام رباعی اى نوشت، حتی اگر به دلایل مختلف تاریخی اثری از آن هنوز نداشته باشيم، باید بتوانیم آن را در حالت گسترده در آثارش پیدا كنیم به عنوان موجی از كار فكرى-هنرى او كه در کل آثار انکارناپذیر او حضور دارند.» به گفته تمجيدى، جزئیات اينكه چگونه این بینش ذره-موجى تحولى اساسى در روش پيام شناسى (هرمنوتیکی) مى تواند ايفا كند و نتایجى مفيد ارائه دهد، از جمله یافته های بی سابقه تاریخی که در مجموعه جدید «راز خيام» گزارش می گردد، با خواندن این مجموعه درک خواهد شد.

کتاب تمجيدى در حل معماى ذره-موج، پس از دهه ها دربِ جعبه گربه شرودینگر را از معمای کوانتوم باز کرد و چیزی همزمان عجیب و آشنا پیدا کرد: نه تنها گربه هم زنده بود و هم مرده، بلکه مبدل به فیلى شده بود در اتاق كه در آن اينشتين، بور، بوهم، و دیگران در تفسیرشان همزمان هم درست گفتند و هم اشتباه زیرا این معما خود ویژگیهايی همزمان هم محلی و هم گسترده پیدا کرده بود که حل آنها همزمان هم به فیزیک و هم جامعه شناسی احتیاج داشت كه بايد همزمان هم بصورت فرارشته اى و هم فرافرهنگى مورد بررسى قرار گيرند.

به گفته نویسنده، «آزمایش فكرى معروف تعقیب نور كه آلبرت اينشتين آنرا خود در جوانی در سال ١٨٩٥ و دوباره در سال ١٩٠٥ انجام داد و به الهام نظریه های نسبیت وى منجر شد، شامل یک عدم تقارن تاریخی است که قبلاً مورد توجه قرار نگرفته است و به چگونگی كاشتِ بذر معماى کوانتوم اشاره دارد.»

تمجيدى گفت: «مسئله این است که اينشتين در سال ١٩٠٥ که اولین مقاله سال معجزه خود را در مورد نور نوشت، جایی که تصور او از دوگانگی موج و ذره در آن گزارش شد، هرگز نپرسید آیا نوری که او تصور می کرد در سال ١٩٠٥ تعقیب می کند یا حتی دوباره آنرا در سال ١٨٩٥ در تخيل به ياد آورد یک ذره بود یا يك موج. درعوض، او در آن زمان و همچنین در گزارش خود از آزمایش اندیشه جوانیش در سال ١٨٩٥ به نور به عنوان شعاع (پرتو، beam, ray) نام برد، در حالى كه در سال ١٨٩٥ هنوز بلامنازع نور یک موج (wave) تلقی می شد و بنا بر آن ديد ذره نور به عنوان پرتو يا شعاع حرکت نمی کرد.»

تمجيدى با طنز گفت: «اگر اينشتين مقاله سوم سال معجزه ١٩٠٥ خود را اوّل نوشته بود، ممکن بود راه حلى نسبيتى برای معمای خود در مورد دوگانگی نور پیدا کند، دوگانگى اى كه معمای کوانتوم را نهايتاً بارور كرد.»

تمجيدى ادامه داد، «پرتوى كه اينشتين تصور می کرد در تعقیب آن بود، در واقع خودش اينشتين را نیز تعقیب می كرد. در واقع آن پرتو، پرتوى دو جهته بود كه در عين حال همزمان موجی نيز بود که در چارچوب مرجع خود از همه جهات پخش می شد.»

از نظر نویسنده، مفهوم اينشتين از دوگانگی موج ذره ای نور و «اصل مکمل» مرتبط با آن (كه بعداً توسط نیلز بور ابداع شد) و چندین مفهوم دیگر منتج از آن، روايتى است خطا - در واقع يكى از حیرت انگیزترين خطاها در علم - با وجود آنكه نظریه کوانتوم آزمايش و تأييد شده ترین نظریه علمی است. این به این دلیل است که، نيز طبق گفته تمجيدى، فوتون همیشه موجى است الکترومغناطیسی و سؤال واقعاً این است که چگونه نور مى تواند در عين حال موجى باشد گسترده و ذره اى كه در محلى خاص وجود دارد، هم يك شعاع و هم موجى گسترده در جهان مانند موجى در اقيانوس گيتى.

اگر چه به نظر عجیب می رسد، ولى نه واقعاَ عجيب آنطور كه نظریه های زیبای نسبیت اینشتین آنرا توضيح مى دهند، به گفته تمجيدى، ما در داخل ذره فوتون هايی زندگى مى كنيم كه فكر مى كنيم مانند پرتوى در كنارمان چشمك مى زنند.

بقول دكتر تمجيدى، «یافته های گزارش شده در كتاب من كه راه حل نسبيتی معمای ذره-موج را ارائه مى دهد، می تواند برای حل معما های دیگر در فیزیك از جمله ناكامی های آن تاكنون در اتحاد نسبیت و نظریه میدان كوانتوم، مهم باشد. درس اساسی در اینجا این است که بدون رویکرد خود آگاهانه، فرارشته ای و فرافرهنگی در سراسر علوم طبیعی و اجتماعی و علوم انسانی، مشکلات انسانی (از جمله مشکلات علمی) هرگز به اندازه کافی حل نخواهند شد. شعور به طور اجتناب ناپذیری مهم است - نه با دركى عجيب غريب از آن، بلکه با دركى عقلانى. «تئوری همه چیز» هرگز فقط از فیزیک ناب حاصل نخواهد شد.»

درباره پژوهشگر: دكتر تمجيدى دانشیار سابق جامعه شناسی در زمينه ى نظریه پردازى اجتماعی در دانشگاه ماساچوست در بوستون است. وى در سال ٢٠١٣ (١٣٩٢) خود را از سِمَت ارتقاء يافته ى دانشيارى خويش پيش از موعد بازنشسته كرد تا همّ خود را متوجه امر مهم و عاجل خيام پژوهى نمايد. با توجه به تعهدات پژوهشى با مهلت های فوری، و ترجیح ارتباط کتبی و عدم امكان مصاحبه شفاهى. تنها با ایمیل می توانید با نویسنده تماس بگيريد. هر چه گفتنى است در آثار كتبى نويسنده بيان شده است.

Mohammad H. (Behrooz) Tamdgidi
OKCIR: Omar Khayyam Center for Integrative Research
pressrelease@okcir.com