There were 958 press releases posted in the last 24 hours and 188,605 in the last 365 days.

سرچشمه نام ادبى عمر 'خيام' كشف و سرودن ديوان هزار رباعى از او مستقلاً اثبات شد

ستاره شناسى خیامی: چگونه طالع نويافته تاريخ واقعى تولد عمر خيام سرچشمه نام ادبى او را آشكار و تأليف رباعيات توسط او را مستقلاً تأييد مى كند

ستاره شناسى خیامی: چگونه طالع نويافته تاريخ واقعى تولد عمر خيام سرچشمه نام ادبى او را آشكار و تأليف رباعيات توسط او را مستقلاً تأييد مى كند

تنديس حكيم عمر خيام (اثر ابوالحسن صديقى)، پارك لاله، تهران

تنديس حكيم عمر خيام (اثر ابوالحسن صديقى)، پارك لاله، تهران

دكتر فراجامعه شناس، محمد حسين (بهروز) تمجيدى

دكتر فراجامعه شناس، محمد حسين (بهروز) تمجيدى

نام ادبىِ عمر 'خیام' ريشه در طالعش داشته است. نيز، یک رباعی غيرسرگردان كه نشانى درست از درجه طالعش مى دهد رباعى تخلصى است حاكى از دیوانى شامل ١٠٠٠ رباعى.

عجیب است دريابيم «خیام که خیمه های حكمت مى دوخت» استعاره اى بوده است بر گرفته از آسمان طالع اين حكيم ستاره شناس، فیلسوف، ریاضی دان، و شاعر.”
— دكتر فراجامعه شناس محمدحسين (بهروز) تمجيدى
BOSTON, MASSACHUSETTS, USA, April 27, 2021 /EINPresswire.com/ -- كتاب ٣ از مجموعه دوازده جلدى «پيام شناسىِ رباعیات در انديشه جامعه شناختى ذره-موجى» با عنوان «ستاره شناسى خیامی: چگونه طالع نويافته تاريخ واقعى تولد عمر خيام سرچشمه نام ادبى او را آشكار و تأليف رباعيات توسط او را مستقلاً تأييد مى كند» در ١١ خرداد ١٤٠٠ توسط پژوهشكده خيام از آمريكا انتشار مى يابد. هر کتاب به طور مستقل قابل مطالعه است، اگرچه به عنوان بخشی از کلِ مجموعه بهتر درک خواهد شد. اين مجموعه بدليل ابعاد پژوهش و گزارش آن و محدوديات زمانى نويسنده در آغاز به زبان انگليسى منتشر مى گردد. اميد است كه در نخستين فرصت به زبان فارسى ترجمه شود. كتاب سوم اين مجموعه با كتاب هاى اول و دوم آن همزمان انتشار مى يابند.

طالعِ تاریخِ واقعی تولد عمر خیام، همانطور که در این مجموعه کشف شده است، از تعدادى خیره کننده از آنچه دراحكامِ نجوم به آن مثلثه باد (يا هوا) اطلاق مى شود تشکیل شده است که یک راس همه آنها بر نقطه اى قرار دارند كه در آن خورشید و عطارد در درجه طالع ١٨ جوزا صميمى اند. از جمله ویژگی های دیگر طالع خيام، مكانِ زُهره است كه در تسديس با ماه  مادام العمر بطور پنهانى و هنرمندانه براى آنكه عمداً طالع خيام را متعادل کند نقش ايفا مى كند. این ویژگی ها نمى توانست از توجه عمر خیام، اين ستاره شناس برجسته و متبحر در احكام نجوم، به دور ماند، هر چقدر او تعبیرات نجومی را قبول داشته يا در آنها شک  كرده یا حتى رد كرده باشد.

دكتر تمجيدى در اين كتاب سوم با بررسى پيام شناختىِ عمیق طالع خیام گزارش می دهد که نام ادبى 'خیام' در واقع ريشه در طالع او داشته است. این افسانه دیرینه که 'خیام' نام فاميلى يا اجدادى او بود، حتی اگر درست باشد، به هیچ وجه از اهميت یافته ى جدید نمى كاهد. بر عكس، این فقط به كنجكاوى در آن می افزاید.

بررسى پيام شناختىِ طالع خیام در تقاطع با رباعیات خيامى موجود نیز تمجيدى را به کشف رباعى غيرسرگردانى سوق مى دهد كه تاكنون بدان كاملاً بى توجهى شده، رباعى اى كه وى ثابت می کند نمى تواند سروده كسى جز خیام باشد، و اين تأییدی است کاملاً مستقل بر اينكه خيام سراينده رباعيات بوده است. وی همچنین نشان می دهد که چگونه رباعی دیگری که سراينده آن صد ساله شدن خود را اعلام كرده از آنِ خیام است. این بدان معناست که همه رباعیات خیامی موجود اکنون به ارزیابی مجدد پيام شناختى نیاز دارند.

مطالعه بیشتر دكتر تمجيدى در مورد پنجاه رباعیات خيامى نمونه وی را به این نتیجه می رساند که سراينده آنها به طور قطع قصد داشته است که شعرها در خفا باقی بمانند، اينكه آنها مجموعه ای از رباعیات به هم مرتبط هستند و نه رباعیات جداگانه منفرد که براى سرگرمی در حاشیه نوشته شده باشند، اينكه آنها گزارشى از سفر فکری سراينده در یک «نامه ى عمر» بوده که در كليت آنها نقد يا قبول هوشيارانه احكام نجوم اتفاقی نبوده بلکه براى کل مجموعه ضروريت داشته، و اينكه با توجه به محتواى رباعی تخلص يا امضاى كشف شده، قرار بوده اين ديوان هزار رباعی را در برگيرد.

به گفته تمجيدى، «کشف تاریخ واقعی تولد عمر خیام (١٠٢١ ميلادى، برابر با ٤٠٠ هجرى شمسى يا ٤١٢ هجرى قمرى) و تأیید تاریخ واقعی درگذشت وی (١١٢٣ ميلادى، برابر با ٥٠٢ هجرى شمسى يا ٥١٧ هجرى قمرى) در اين مجموعه با رمزگشایی سرنخ های ارائه شده در طالع خیام امکان پذیر شد. و نيز به لطف طالع تاريخ واقعى تولد خيام بود که ما به توضیحى قابل اعتماد و متن استوار برای سرچشمه نام ادبى 'خيام' او پی بردیم، و توانستیم برای اولین بار يك رباعی خیامی غيرسرگردان را که تاکنون كاملاً به آن بى توجهى شده است کشف کنیم كه امضاى طالع واقعى عمر خيام مستقیماً در خطوط آن نقش بسته و بنابراین می تواند به عنوان مدركى مهم رباعى سرايى وى را براى ما مستقلاً اثبات كند.»

وى ادامه مى دهد: «... چنین مجموعه ای از رباعيات، به عنوان یک ديوان در حال سرايش در طول عمر او، نه تنها صرفاً یک سرگرمی حاشيه اى نبود، بلکه محورى هنرمندانه براى زندگی خیامى بوده است که می خواسته عشق خداوند را به عنوان معنای وجود هم بداند و هم ببیند، و نيز براى او راهی بوده است برای تعادل و يگانه سازى وجوهِ شناختی و احساسی و حسی دانش مورد نیاز وى براى شناخت حقیقت و معنای وجود. یافتن راهی برای نه تنها دانستن بلکه دیدن، دانشِ صرفاً عقلى را که به فراوانى در صميميت خورشید و عطارد در طالع او حضور دارند و مشغول دوختن بسيارى مثلثه بادند به چالش می کشد. این رباعيات کارِ زُهره خیام  بود، در تسديس با ماه، برای پيشبرد مادام العمرِ هنرى پنهانى براى تزكيه نفس که از هندسه نمودار طالعش بر مى خيزد.»
————————————
آن روز كه اين گنبد مينا بستند
وين نقطه چو بر ميان جوزا بستند
تا روز ازل بسان آتش بر شمع
عشقت به هزار رشته بر ما بستند
عمر خيام
————————————
درباره پژوهشگر: دكتر محمدحسين (بهروز) تمجيدى مدیر بنیانگذار اكسير: مرکز عمر خیام براى پژوهش يكپارچه در آرمانشهر، عرفان و علم (عرفانشهرسازى) مى باشد كه در سال ٢٠٠٢ (١٣٨١) در آمريكا تأسيس شد. وى همچنين ویراستار نشريه آن، «انسان معمارى: گاهنامه جامعه شناسیِ خودآگاهى» است که از سال ٢٠٠٢ به عنوان ساختارى براى پيشبرد تحقیقات، تدريس و انتشارات مستقل وی خدمت کرده است. او دانشیار سابق جامعه شناسی در زمينه ى نظریه پردازى اجتماعی در دانشگاه ماساچوست در بوستون است و در دانشگاههاى ايالتى نيويورك در بينگهمتون و اونيانتا نيز تدریس جامعه شناسی نموده است. وى مدارك دکترا و کارشناسی ارشد خود را در جامعه شناسی همراه با گواهی تحصیلات تکمیلی در مطالعات خاورمیانه از دانشگاه بینگهمتون در سال ٢٠٠٢ در آمريكا دريافت نمود. مدرك كارشناسى وى در رشته ى معماری از دانشگاه كاليفرنيا در بركلى مى باشد كه وى آنرا در سال ١٩٨٢ ميلاد اخذ كرد. با توجه به تعهدات پژوهشى با مهلت های فوری، و ترجیح ارتباط کتبی و عدم امكان مصاحبه شفاهى. تنها با ایمیل می توانید با نویسنده تماس بگيريد. هر چه گفتنى است در آثار كتبى نويسنده بيان شده است.

Mohammad H. (Behrooz) Tamdgidi
OKCIR: Omar Khayyam Center for Integrative Research
pressrelease@okcir.com