There were 84 press releases posted in the last 24 hours and 216,431 in the last 365 days.

Vietnamese

OLYMPIA — Sau khi lệnh tạm hoãn tịch thu nhà hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 7, Tổng Chưởng Lý Bob Ferguson hiện đang cung cấp hướng dẫn và nguồn lực hỗ trợ cho các chủ nhà ở Washington về các dịch vụ tư vấn nhà ở có thể sử dụng. Ông Ferguson khuyến khích các chủ nhà cần phải hành động ngay để tìm hiểu về các tùy chọn sau lệnh tạm hoãn nào mà họ có thể có dựa trên kiểu khoản vay của họ. Các nhân viên tư vấn về nhà ở có thể hỗ trợ các chủ nhà tìm hiểu các chương trình hỗ trợ và quy tắc mới của liên bang, có hiệu sau khi kết thúc tháng 8 nhằm giúp họ giữ được căn nhà của mình.