There were 2,401 press releases posted in the last 24 hours and 393,538 in the last 365 days.

Fógartha ag an Aire Creed go bhfuil margadh Mheicsiceo á oscailt do mhuiceoil

Tá sé fógartha ag an Aire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Michael Creed T.D. inniu go bhfuil teacht ag Éire anois ar mhargadh Mheicsiceo chun muiceoil a onnmhairiú go dtí an tír.

 

Dúirt an tAire Creed "Táim fíorshásta go raibh toradh maith ar an obair a rinne mo Roinn i gcomhar le hAmbasáid na hÉireann i Meicsiceo, le Bord Bia agus le páirtithe leasmhara eile sa tionscal. Leagann go bhfuilimid ábalta muiceoil a onnmhairiú chuig Meicsiceo béim arís ar chomh fiúntach agus atá sé infheistíocht a dhéanamh i gcaidrimh i margaí príomhthábhachta. Tá buíochas tuillte go háirithe ag Ambasáid na hÉireann i Meicsiceo, ag an Ambasadóir Barbara Jones agus ag ataisé talmhaíochta mo Roinne san Ambasáid, Gráinne Roughan, as an méid atá déanta ina leith.

 

Is i ndiaidh roinnt céimeanna tábhachtacha a ghlac an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (DAFM), Bord Bia, Ambasáid na hÉireann i Meicsiceo, i gcomhar leis an tionscal le roinnt blianta anuas ar éiríodh leis an méid seo a bhaint amach:

 

  • Tugadh faoin gcéad mhisean trádála chuig Meicsiceo faoi stiúir an Aire Creed i Meitheamh 2017.
  • Rinne údaráis Mheicsiceo saoráidí oibríochtaí agus rialuithe oifigiúla i monarcha próiseála agus fuarstórais na hÉireann a scrúdú i mí na Samhna 2018.
  • Thug an DAFM ataisé talmhaíochta ar iasacht d'Ambasáid na hÉireann i gCathair Mheicsiceo anuraidh, d'fhonn tacaíocht a thabhairt don Ambasáid díriú ar dheiseanna trádála agraibhia agus teacht ar an margaidh agus forbairt a dhéanamh ina leith sin.

Margadh mór tomhaltóra is ea Meicsiceo, tír a bhfuil 120 milliún duine ina gcónaí inti.  Meastar muiceoil a bheith ina foinse fholláin próitéine i measc tomhaltóirí agus itear é ar bhonn laethúil i réimse leathan mias. Dar le Bord Bia, tá éileamh allmhairithe atá ag fás, agus an margadh ag allmhairiú tuairim is 1 mhilliún tonna muiceola in aghaidh na bliana, á thiomáint ag daonra meánaicme atá ag fás agus níos mó uirbiú. Is ionann allmhairí faoi láthair agus 38% de thomhaltas iomlán muiceola, agus táthar ag súil go dtiocfaidh tuilleadh fáis air seo. Is í Meicsiceo an tríú allmhaireoir muiceola is mó ar domhan de bharr scála na n-allmhairí sin.  Tugann taighde a thug Bord Bia faoi le déanaí le fios go bhfuil deiseanna ann do chomhlachtaí muiceola táirgí cos agus guaillí reoite a sholáthar ach go háirithe. 

 

I bhfianaise an Chomhaontaithe Dhomhanda idir an tAE-Meicsiceo a aontaíodh le déanaí, ach go háirithe, déanfaidh an teacht seo a bhaint amach bacainní taraife ar thrádáil a laghdú go suntasach, cuirfear deiseanna nua margaidh onnmhairithe ar fáil don earnáil muiceola agus don earnáil níos leithne agus an earnáil ag leanúint de fhreagra a thabhairt ar an dúshlán a bhaineann le paindéim COVID-19.

 

Ba cheart go dtreiseodh teacht a bheith ar líon níos mó margaí taobh amuigh den AE próifíl tháirgí muiceola na hÉireann i margaí idirnáisiúnta ar fiú €275m, nó 31% d'onnmhairí iomlána muiceola na hÉireann in 2019 iad. 

 

Nótaí d'Eagarthóirí:

Tá sé dearbhaithe anois ag údaráis Mheicsiceo go sásaíonn na saoráidí ceadaithe (5 mhonarcha próiseála agus 5 fhuarstóras) na riachtanais go hiomlán maidir le muiceoil amh reoite a onnmhairiú ó Éirinn go Meicsiceo. Foilseoidh údaráis Mheicsiceo sonraí na saoráidí seo in am trátha.

 

Aithníodh Meicsiceo mar mhargadh tábhachtach i ndáil le muiceoil in 2017 mar chuid de Thosaíocht Margaidh a sheachaid Bord Bia i gcomhar leis an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.

 

D'éirigh leid an iarratas a rinne Bord Bia ar mhaoiniú bolscaireachta AE i ndáil le clár muiceola agus éineola do Mheicsiceo agus don tSín in 2020. Is ionann luach an chláir trí bliana seo, a gcuirfear tús leis i Meitheamh, agus €3.82m agus díreoidh an clár ar "Mhuiceoil agus ar Éineoil na hEorpa: Barr Feabhais i nDearbhú Cáilíochta agus Sábháilteacht Bhia" agus cuideoidh le tacaíocht a thabhairt maidir le gníomhaíochtaí margaidh a chuireann le leibhéal feasachta agus claontacht i dtreo tháirgí muiceola na hÉireann a cheannach le réimse tionscadal éagsúil mar seónna trádála, seimineáir thrádála, cuairteanna ar an tír ó iriseoirí agus lucht ceannaithe i rith na dtrí bliana amach romhainn. 

  

CRÍOCH

Date Released: 12 May 2020